4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış bir biyosistem mühendisi aşağıdaki yetkilere sahip olarak çalışabilecektir.

-    Tarım ve gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı, projelenmesi, yapımı ve işletilmesi

-    Biyosistemlerde üretim amacıyla kullanılan her türlü yapı, barınak ve tesisin projelenmesi, yapımı ve işletilmesi

-    Biyosistemlerle ilgili kaynakların korunması ve geliştirilmesi prensiplerinin göz ardı etmeden, sürdürülebilir tarım ve gıda üretiminin gerçekleştirilmesi

-    Her türlü tarımsal ürün ve bunlardan elde edilen gıdaların üretimi, dağılımı, depolanması ve pazarlanması süreçlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi

Biyosistem mühendisleri  Kendi kuracakları mühendislik büro ve firmalar başta olmak üzere aşağıdaki özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler;

-    Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmalarında

-    Tarım Makineleri Müteahhitlik Kuruluşlarında

-    Kamu kuruluşlarında (İl Özel İdareleri, DSİ, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıkları, Belediyeler vb.),

-    Üniversitelerde öğretim elemanı olarak,

-    Tarım Makineleri Sanayiinde,

-    Traktör Sanayiinde

-    Tarımsal Danışmanlık Kuruluşlarında

-    Tarıma Dayalı Kooperatiflerde

-    Kamu ve Özel Bankalarda

-    Mühendislik ve Danışmanlık Bürolarında

-    Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmalarında

-    Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde

-    Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmalarında

-    Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketlerde

-    Hayvancılığa Dayalı Makine Sanayiinde

-    Gıda Makineleri Sanayiinde

-    Tarımsal İşletmelerde Tarım Makinelerine Dayalı Mekanizasyon Uygulamalarında