2015                                                                                                

 

 

Proje Adı

KARADENİZ’DEKİ AKARSU AĞIZLARININ ENTEGRE ARAZİ KULLANIMI YÖNETİMİNİN MODELLENMESİ (ILMM-BSE)

Proje Ortakları

Burgaz Prof. Assen Zlatarov Üniversitesi, Bulgaristan

Ukrayna Deniz Çevre Koruma Derneği, Ukrayna

Civitas Georgica, Gürcistan

TURMEPA, Türkiye

Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye

Ortak Araştırma Koor.:

Prof. Dr. Fatih KONUKCU

Veritabanı Yönetim Koor.:

Prof. Dr. Selçuk ALBUT

Proje Türü

AB PROJESİ 

                                                                                                            2014                                                                                                

 

                                                                                                            2013                                                                                                

 

Proje Adı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK ÜZÜM ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE BAĞ ALANLARININ MEKANSAL DAĞILIMININ TESPİTİ

 

 

Proje Yürütücüsü

Doç.Dr. Elif Sertel, (İTÜ, Geomatik Müh.Bölümü, İstanbul)

Yardımcı Araştırıcılar

Prof.Dr. Cankut ÖRMECI, Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER, Doç.Dr. Şinasi KAYA,  Doç.Dr. Hande DEMIREL, Ar.Gör. Emre ÖZELKAN, Ar.Gör. Irmak YAY, Prof.Dr. Selçuk Albut, Mehmet SAĞLAM, Arzu GÜNDÜZ, Yılmaz BOZ

Destekleyen

Kuruluş

TÜBİTAK-ÇAYDAĞ 109Y277

                                                                                                            2012                                                                                                

 

Proje Adı

MEYVE AĞAÇLARINDA VE ASMADA GÖVDE SU IÇERİĞİ VE  ELEKTRİKSEL İLETKENLİK ÖLÇÜMLERIYLE SU STRESİNİN VE SULAMA ZAMANININ BELİRLENMESİ

Proje Yürütücüsü

Doç.Dr. Fatih KONUKCU

Yardımcı Araştırıcılar

Doç.Dr. Yeşim ERDEM,  Doç.Dr. Tolga ERDEM, Yrd.Doç.Dr. Elman BAHAR,  R. MUTLU, Dr. Arzu GÜNDÜZ,  Mehmet SAĞLAM, A.Ş. YAŞASIN

Destekleyen

Kuruluş

TÜBİTAK- 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

                                                                                                            2011                                                                                                

 

Proje Adı

 

KOLZA (Brassica napus L.) BİTKİSİNİN TOPRAK-SU- ATMOSFER İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Açıklaması

ÖZET: Bu  çalışmada,  kolza  (Brassica  napus  L.)  bitkisinin,  çizgi kaynaklı yağmurlama sulama sistemi altında, verim ve verim bileşenlerinin ve su-üretim fonksiyonlarının belirlenmesi, bitkinin suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerde yapılacak olan destekleme sulama uygulamalarının etkilerinin belirlenmesi ve bitkiye dayalı ölçüm tekniklerinden yararlanılması amaçlanmıştır. Araştırma, 2010-2012 yıllarında yürütülmüş, bitkinin farklı yetişme dönemleri dikkate alınarak tam sulama (III, her üç dönemde de sulanan konu), vejetatif (I00), çiçeklenme (0I0) ve olgunlaşma (00I) dönemlerinde sulama yapılan ve sulama suyu uygulanmayan (000) konular olmak üzere deneme oluşturulmuştur. Tekil lateralin karakteristik özelliği olan lateralden uzaklaştıkça su düzeylerinin yaklaşık doğrusal olarak azalması ilkesinden yararlanarak beş farklı sulama düzeyi (I1 - I5) oluşmuştur. Her bir deneme yılında gerçekleşen mevsimlik bitki su tüketimi değerleri tam su alan (III) konunun laterale en yakın I1 sulama düzeyinde en yüksek değere ulaşmış ve sırasıyla 941, 923 ve 730 mm olarak hesaplanmıştır. En düşük değerler ise su uygulanmayan susuz (000) konuda sırasıyla 699, 698 ve 465 mm olarak gerçekleşmiştir. Araştırma sonucunda, en yüksek kolza verimi, III-I1 düzeyinden araştırma yıllarında sırası ile 484, 491 ve 477 kg da-1 olarak elde edilmiştir. Genel olarak farklı sulama uygulamalarının verim ve verim bileşenleri üzerine istatistiksel açıdan önemli düzeyde etkileri olduğu görülmüştür.

En yüksek sulama suyu kullanım randımanları (IWUE) sırasıyla

2,21,  2,57  ve  2,36  kg  m-3  olarak  olgunlaşma döneminde sulanan  en

düşük sulama düzeyinde elde edilmiştir. Su kullanım randımanları (WUE)

ise, araştırmanın ilk yılında 0,44 --- 0,58 kg m-3, ikinci yılında 0,34 --- 0,63

kg m-3 ve son yıl 0,65 --- 0,80 kg m-3 arasında değişmiştir. Ayrıca, farklı

sulama konularından elde edilen net gelirler incelendiğinde, çiçeklenme

periyodunda su uygulaması yapılan 0I0 konusunda bu değerin 4500 TL

ha-1 yıl-1 olarak en yüksek olduğu görülmektedir. Bu bakımdan tam su alan

ve 3 sulama uygulaması yapılan konuya göre tek sulama gerçekleştirilen

0I0 konusu ön plana çıkmaktadır ve ilk olarak önerilebilir. Çalışmada, verim

değerleri ile ortalama bitki su stresi indeksi (CWSI) değerleri arasında verim

tahmininde kullanılabilecek‘‘Y = -1762,5 CWSI + 717,6’’doğrusal eşitliği elde

edilmiştir. Sonuçta, bitki su stresi indeksi değerlerinden sulama zamanının

belirlenmesinde    ve    kolzanın    verim    tahmininde    yararlanılabileceği

belirlenmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Kolza (Brassica napus L.), çizgi kaynaklı yağmurlama sistemi, su-üretim fonksiyonları, kalite parametreleri, bitki su stresi indeksi (CWSI), maliyet analizi

Proje Başlangıç

Bitiş Tarihi

 

2011-2013

Destekleyen

Kuruluş

 

Namık Kemal Üniversitesi

Proje Yöneticisi

Araştırmacılar

 

Prof. Dr. Yeşim AHİ - Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ

 

Çalıştığı Kurum

 

Ziraat Fakültesi

 

Bölüm

 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Telefon,E-Posta

 

(282) 250 2263     yerdem@nku.edu.tr

 

                                                                                                        2010                                                                                                    

 

Proje Adı

İNORGANİK VE ORGANİK MADDELER KARIŞTIRILMIŞ CİBRENİN, FİDE ÜRETİMİNDE VE TOPRAKSIZ TARIMDA, YETİŞTİRME ORTAMI OLARAK KULLANIM OLANAKLARI

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Servet VARIŞ

Yardımcı Araştırıcılar

Prof.Dr. Yeşim AHİ, Yrd. Doç. Dr. Uğur BAL, Yrd. Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK

Destekleyen

Kuruluş

TÜBİTAK- 1002 HIZLI DESTEK PROGRAMI

           

 

Proje Adı

UZAKTAN ALGIMA ve COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DESTEKLİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ : HAYRABOLU SULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Açıklaması

Bu çalışma, Karaidemir Barajı Sulama Kooperatifi tarafından işletilen Hayrabolu Sulama Şebekesi’  nin   Uzaktan   Algılama   (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’ nden yararlanılarak, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)’ sini yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan anket çalışmasında, özellikle çeltik gibi su ile çokça temasta bulunan çiftçilerin sulama suyu kalitesi nedeniyle ciltlerinde problem olduğu belirtilmiştir. Su kaynağı ve ana tahliye kanalından alınan örneklerde su kalitesi C3S1 olarak saptanmıştır. Şebekeye ait 2000-

2009 yıllarına ilişkin taban suyu seviyeleri ve tuzluluk değerleri incelenmiş ve en kritik taban suyu seviyesi 2006 yılı Haziran ayında %

28.8 olarak saptanmıştır. Tuzluluk açısından ise en kritik değer 2008 yılında 6850 mhos/cm olark bulunmuştur. Sulama şebekelerinde yapılan ÇED çalışmaları, şebekenin sağlıklı bir şekilde çalıştırılması, bölge toprağı ve insanına zarar vermeden öngörülen hizmetlerin yerine getirilmesi açısından son derece  önemli  olması  nedeniyle bu tür çalışmalara sulama kooperatifi ve devlet tarafından destek verilmesi gerekmektedir.

 

Anahtar kelimeler: Sulama yöntemi, bitki su tüketimi, su kullanım randımanı (WUE)

Proje Başlangıç

Bitiş Tarihi

 

2010-2010

Destekleyen

Kuruluş

 

Namık Kemal Üniversitesi

Proje Yöneticisi

Araştırmacılar

 

Doç. Dr. Mehmet ŞENER - Önder ERGÜVEN

 

Çalıştığı Kurum

 

Ziraat Fakültesi

 

Bölüm

 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Telefon,E-Posta

 

(282) 250 2272     msener@nku.edu.tr

 

 

 

Proje Adı

 

SÜREKLİ SOLMA NOKTASININ TAYİNİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: DİFÜZYON- TOPRAK NEM İLİŞKİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Açıklaması

Bu   çalışmanın   amacı   difüzyon-toprak   nem     ilişkisine bağlı olarak toprakların sürekli solma noktası (PWP) değerlerini matematiksel olarak açıklamak ve model ile simüle edilen PWP verilerini, biyolojik yöntemle (denemelerle sonuçları) ve laboratuar yöntemiyle (basınç levhasında -15Atm’e karşılık gelen nem içeriği) ölçülen PWP değerlerleri ile karşılaştırarak modeli test etmektir. Modelleme çalışmalarında, toprak nem içeriğine karşı, i) toplam nem difüzyonu (D), ii) sıvı (Dl)-buhar (Dv) fazları nem difüzyonu ve iii) Dv/D eğrileri oluşturulmuştur. Bu grafikler üzerinde, D eğrisinde rölatif minimum nokta, Dl-Dv eğrilerinin kesişim noktası ve Dv/D eğrisinde oranın 1 olduğu minimum nem içeriği PWP olarak. Yıl 2011’de killi tın (CL) ve kumlu killi tın (SCL) toprak ile, buğdayda kardeşlenme sonrası ve sapa  kalkama  sonrası;  ayçiçeği bitkisinde  ise  vejetatif  gelişme sonrası ve tabla oluşumu sonrası dönemlerde bitkilere su stresine maruz bırakılmış ve ölümlerin gerçekleştiği PWP’ler saksılarda klorofil ölçümleri ile  belirlenmiştir. Deneysel  yöntemle  elde edilen solma noktası değerleri killi tın toprakta her iki bitki için de % 7,5; kumlu killi tın toprakta ise buğdayda her iki gelişme periyodunda da %

5,5; ayçiçeğinde ise vejetatif gelişme sonrasında % 6, tabla oluşumu sonrasında  %   6,8   olarak  belirlenmiştir.  Simülasyon  sonuçlarına göre, D eğrisindeki rölatif minimum değer ile Dl-Dv eğrilerinin kesişim noktası değerleri aynı olup CL için %7, SCL için %5; Dv/D eğrisindeki maksimum değer ise CL ve SCL için sırasıyla %4 ve %3 olarak tespit edilmiştir. Buna göre D’deki rölatif minimum değer veya Dl-Dv eğrilerinin kesişim noktası ölçülen biyolojik verilerle çok iyi bir uyum göstermiştir. Laboratuarda bulanan PWP değerleri (CL: 21,35; SCL: 15,74) ise hem biyolojik hem de simülasyon değerlerinden çok büyüktür.

 

Anahtar kelimeler: Biyolojik yöntem, laboratuar yöntemi, matematiksel modelleme, buğday, ayçiçeği

Proje Başlangıç

Bitiş Tarihi

2010-2013

Destekleyen

Kuruluş

 

Namık Kemal Üniversitesi

Proje Yöneticisi

Araştırmacılar

Prof. Dr. Fatih KONUKCU - Dr. Erhan GEZER- Dr. Cüneyt BAHTATLI, Dr. Alpay BALKAN - Kübra TASMA

 

Çalıştığı Kurum

 

Ziraat Fakültesi

 

Bölüm

 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Telefon,E-Posta

 

(282) 250 2261     fkonukcu@nku.edu.tr

 

 

 

Proje Adı

TEKİRDAĞ İLİ MARMARA KIYI HAVZA KARAKTERİSTİKLERİ VE TAŞKIN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENEREK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Açıklaması

Ülkemizde son yıllarda yaşanan depremlerin yanında dere yataklarında oluşan taşkınlarında önemi  afet  yönetiminde  göz  ardı  edilmeyecek  konulardan biri  haline gelmiştir. Bilhassa imar  sahaları kapsamında meydana gelen taşkınlar büyük  can  ve  mal  kayıplarına neden  olmuştur.  Son  yıllarda  Trakya  Bölgesinde önemli taşkın ve heyelanlar sıklıkla meydana gelmiş ve bu konuda risk oluşturan bölgelerde yeterli önlemlerin alınmadığı meydana gelen afetler sonucunda aşikar olarak görülmüştür. Dere yataklarında meydana gelen taşkınların yerleşim yerleri üzerinde oluşturduğu risklerin minimum düzeyde tutulması için ilgili kurumlar bazında gerekli araştırmaların yapılarak yapısal önlemlerin alınması kaçınılmaz olmaktadır.

CBS ve UA ile taşkınların tahmini ve risk analizlerinde gerekli olan verilerin temini daha hızlı, daha doğru ve güncellenebilir şekilde olmaktadır. Özellikle CBS ve UA ile hidrolojik model sonuçlarının da değerlendirilebildiği bir teknoloji olmasından dolayı, sahip olduğu özelliklerle birlikte taşkınla ilgili çalışmaların her bir aşamasında kullanılmaktadır. Bundan dolayı taşkın risk yönetimi ve planlamalarında, önemli yeri olan ve temel altlığı oluşturan taşkın tahmini ve risk analizinde bu teknolojilerin kullanılmasıyla, taşkınlara karşı daha etkili yapısal ve yapısal olmayan önlemler alınabilecektir.

Bu çalışmayla; Marmara Havzası  içerisinde  yer   alan  Tekirdağ  merkez ilçe sınırları dahilinde Marmara Denizine kıyısı olan   dere   yatakları   ve   bunlara ilişkin  havza  alanlarının  CBS  teknikleriyle  havza  karakteristiklerinin  belirlenmesi ve  oluşabilecek  taşkın  risk  faktörlerinin  ortaya  konularak  alınabilecek  önlemlere ilişkin risk yönetiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sahasının imar sınırları dahilinde olması ve yapılaşmaya açılacak bölgelerde dere yataklarında oluşabilecek risklerinde göz önüne alınmasına dikkat çekilecek olan bu çalışmayla Merkezi Yönetim birimlerine planlama aşamalarında konuya ilişkin olarak destek sağlayacak bir CBS veri tabanı oluşturulmuştur. Araştırma sahasına ilişkin olarak bilgisayar destekli simülasyonların ortaya konulmasıyla veri akışında güncellemelerin ve bilgi alış verişinin sağlanması bu çalışmanın amaçlanan hedefler arasında yer almaktadır. Ayrıca yapılacak olan bu çalışmanın Trakya Bölgesi için emsal teşkil etmesi ve diğer taşkın  riski  oluşturan  havzalar  bazında da  değerlendirilerek ileride  tüm Trakyayı kapsayacak şekilde geliştirilmesi düşünüldüğünde konun örnek bir çalışma olacağı kaçınılmaz olacaktır.

Bu araştırmada Belediye imar sahası içerisinde bulunan dere yataklarına

ilişkin havza karakteristik özellikleri ve  taşkın risk faktörleri ortaya konulmuştur.

Havza karakteristik özelliklerinin belirlenmesinde 1/25000 ölçekli sayısal topoğrafik

haritalar, uydu görüntüleri ve toprak haritaları kullanılmıştır.   Merkez ilçe sınırları

dahilinde yeralan dere yataklarına ilişkin havza karakteristik özellikleri Arc GIS yazılımı

yardımıyla belirlenmiştir. Alana ilişkin bitiki örtüsü ve arazi kullanım kabiliyetleri ise

Aster uydu görüntüleri ve GPS destekli arazi çalışmalarının ERDAS görüntü analizi

yazılımına aktarılarak sınıflandırılması suretiyle ortaya konulmuştur. Havza alanında

meydana gelecek yüzey akışlar ve bunun dere yatakları üzerinde oluşturacağı taşkın

riskinin boyutu günlük yağış verilerinin hidrolojik model hesaplamaları sonucunda

belirlenmiştir.

Anahtar   kelimeler:   Tekirdağ,   Havza   Karakteristikleri,   Marmara   Kıyı

Havzaları, Taşkın Risk Faktörleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama (UA),

CBS Veri Tabanı

Proje Başlangıç

Bitiş Tarihi

 

2010-2013

Destekleyen

Kuruluş

 

Namık Kemal Üniversitesi

Proje Yöneticisi

Araştırmacılar

 

Prof. Dr. Selçuk ALBUT - Dr. Cüneyt BAHTATLI

 

Çalıştığı Kurum

 

Ziraat Fakültesi

 

Bölüm

 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Telefon,E-Posta

 

(282) 250 2259     salbut@nku.edu.tr

 

                                                                                                           2009                                                                                                 

 

Proje Adı

TEKİRDAĞ İLİNDE BAĞ ALANLARININ DEĞİŞİMİNİN YILLAR BAZINDA  İNCELENMESİ VE TEKİRDAĞ-ŞARKÖY İLÇESİNDE TOPOĞRAFİK AÇIDAN UYGUN YENİ BAĞ ALANLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE BELİRLENMESİ

 

       
   
     

 


Proje Yürütücüsü

Prof.Dr. Selçuk ALBUT

Yardımcı Araştırıcılar

Tamer UYSAL

Destekleyen

Kuruluş

TÜBİTAK-TOVAG-107O907

 

 

Proje Adı

TRAKYA KOŞULLARINDA FARKLI SULAMA YÖNTEMLERI ALTINDA  İKİNCİ ÜRÜN SİLAJLIK MISIRIN SU-ÜRETİM FONKSİYONLARININ BELİRLENMESİ

Proje Yürütücüsü

Prof.Dr. A. Halim ORTA

Yardımcı Araştırıcılar

Arş. Gör. Hakan OKURSOY

Destekleyen

Kuruluş

TÜBİTAK 1002 HIZLI DESTEK PROGRAMI

 

      

 

Proje Adı

TOPRAKALTI DAMLA SULAMA YÖNTEMİNDE LATERAL DERİNLİĞİ ve SULAMA DÜZEYLERİNİN SOĞANDA GELİŞME, VERİM VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Açıklaması

Toprakaltı damla sulama yöntemi altında farklı lateral derinlikleri ve sulama suyu uygulamalarının soğan bitkisine olan etkilerinin araştırıldığı çalışma, 2009 ve 2010 yıllarında Tekirdağ koşullarında yürütülmüştür. Araştırmada 0, 10 ve 20 cm olmak üzere üç farklı lateral derinliği ve A sınıfı buharlaşma kabından ölçülen buharlaşma değerlerinin

% 50, 75, 100 ve 125’inin uygulandığı dört farklı sulama suyu uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Araştırma sonucunda, deneme konularında ölçülen bitki su tüketimi değerleri 2009 yılında 337.14 ile 715.39 mm, 2010 yılında ise

388.79 ile 579.26 mm arasında uygulanan sulama suyu miktarlarına bağlı olarak değişmiştir. En yüksek soğan verimleri, her iki yılda da 25.99 ve 32.31 t/ha ile laterallerin 20 cm derinliğe yerleştirildiği ve A sınıfı buharlaşma kabından ölçülen buharlaşma değerlerinin % 125’ inin uygulandığı deneme konusundan elde edilmiştir. Deneme konularından elde edilen su kullanım randımanı değerleri ise denemenin birinci yılında 2.61 ile 4.49 kg/m3, ikinci yılında 4.29 ile 6.86 kg/m3 arasında değişmiştir. Su kullanım randımanları değerlendirildiğinde, laterallerin 20 cm’ ye yerleştirildiği ve A sınıfı buharlaşma kabından ölçülen buharlaşma değerlerinin % 50’sinin uygulandığı deneme konusunun ön plana çıktığı belirlenmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Sulama yöntemi, bitki su tüketimi, su kullanım randımanı (WUE)

Proje Başlangıç

Bitiş Tarihi

2009-2011

Destekleyen

Kuruluş

 

Namık Kemal Üniversitesi

Proje Yöneticisi

Araştırmacılar

 

Prof. Dr. Tolga ERDEM - Ali KAYHAN

 

Çalıştığı Kurum

 

Ziraat Fakültesi

 

Bölüm

 

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Telefon,E-Posta

 

(282) 250 2264     terdem@nku.edu.tr

 

 

Proje Adı

BİTKİ–TOPRAK–ATMOSFER ÖLÇÜMLERİNİ KAPSAYAN SULAMA  TEKNOLOJİLERİNİN BROKKOLI (BRASSICA OLERACEA L. VAR. ITALICA) TARIMINDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

 

 

 

 

 

Proje Yürütücüsü

Prof.Dr. Yeşim AHİ

Yardımcı Araştırıcılar

Prof.Dr. Levent ARIN, Yrd.Doç.Dr. Serdar POLAT, Prof.Dr. Tolga ERDEM, Yrd.Doç.Dr. Murat DEVECİ,  Yrd.Doç.Dr. Hakan OKURSOY, Yrd.Doç.Dr. Hüseyin T. GÜLTAŞ

Destekleyen

Kuruluş

TÜBİTAK- 1002 HIZLI DESTEK PROGRAMI